Význam socializačních školiček

Souhrn

​​​O. Setunský, A. Jedličková: Priority ve výchově štěněte v období od odstavu do tří měsíců věku. Veterinářství 2010;60

Práce se věnuje výchově nejmladších štěňat. V období o odstavu do tří měsíců stáří je prioritou ve výchově socializace štěněte k lidem a k ostatním psům. Nácvik regulace kousání a tvorba hierarchické vazby člověk-pes pomáhá štěněti zvýšit si sebevědomí a orientovat se v sociálních vztazích, ve kterých žije. Při nácviku řízeného vyměšování a ponechávání štěně o samotě je důležitá trpělivost. Dobře se také uplatňuje kontrolované omezení pohybu po bytě či domě.  Používání trestů neurychlí výchovu psa, naopak zvyšuje nedůvěru zvířete k chovateli a k ostatním lidem. Názornou orientaci ve výchově štěněte může chovateli poskytnout školka pro štěňata, ta však výchovu v rodině nenahradí. Článek je doplněn videozáznamy. 

Summary

O. Setunský, A. Jedličková: Priority in puppy breeding from weaning to three months of age. Veterinářství 2010;60

This work deals with breeding of youngest puppies. From weaning to three months of age, there is a priority in breeding puppy socialization to man and other dogs. Pracitce of biting regulation and formation of hierarchic relationship man-dog helps puppy to enhanced self-confidence and orientation in current social relations. Patience is significant at a training of controlled excretion and leave in singleness. Controlled restriction of movement on a flat or house is als owell apllied. On the other hand, punishment does not speed up puppy training, but enhanced mistrust of an animal to owner and other people. Vivid orientation in puppy upbringing can give an breeder nursery for puppy, however breeding in family does not compensate. This article is documented by video.


Úvod

Význam socializačních školiček​Medicínský výzkum se stále více soustřeďuje na preventivní medicínu. V posledních letech také vzrůstá význam prevence poruch chování u psů. Rostoucí populace psů a jejich těsnější soužití s člověkem přinášejí řadu problémů, které mohou být pro majitele i okolí nepřijatelné. Např. agrese, pokousání, nadměrná vokalizace a znečisťování prostředí. Pro neakceptovatelné poruchy chování tak každoročně opouští domácnosti v USA 25 % psů ve věku do dvou let. Ze stejného důvodu odchází ve Velké Británii z rodin prvního majitele ročně půl milionu psů. Tuto nepříznivou situaci napomáhají řešit školky pro štěňata. Tyto školky jsou nejvíce rozšířeny ve Velké Británii a především v USA, kde je také udáván nejvyšší průměr počtu psů chovaných v jedné domácnosti. Caroline Bower,veterinární lékařka v anglickém městě Plymouth, uveřejnila v roce 1994 jednu z prvních metodik školek vedených při veterinární klinice. Je to vhodný způsob, jak pracoviště zapojit do preventivní behaviorální medicíny a chovateli zároveň předvést spektrum poskytovaných služeb. Veterinární lékař může preventivně zasáhnout již při první návštěvě majitele s novým štěnětem. Podá mu základní informace o chovu štěněte, jeho sociálním vývoji a smyslových odlišnostech od člověka. Při dalších návštěvách pak hodnotí vývoj sociálního chování psa a může také nabídnout chovateli socializační školičku pro štěňata.


Vývoj sociálního chování v socializační periodě u psů 

​​​Význam socializačních školiček​Základy budoucího chování dospělého psa se nejvýrazněji vytvářejí v socializační periodě, v období od devatenácti dní do 13 týdnů věku. V té době se urychluje myelinizace míchy a dokončuje vývoj senzorického systému. Od 8. týdne se výrazně zlepšuje schopnost učení. Dokončen je i vývoj mléčného chrupu. Pohybová aktivita už bývá na úrovni dospělého psa. Od 9. týdne už štěňata přestávají vyměšovat do míst odpočinku, začínají se více zajímat o značkovací pachy své a jiných psů. Štěně výrazněji reaguje na přítomnost a zvuky lidí a zvířat. Více se věnuje prozkoumávání okolí a pohybujících se objektů. Pokud je štěně ještě ve smečce, zvyšuje se zájem o sourozence a o matku, ale s ústupem laktace se zájem o matku snižuje. Zvýšená vnímavost pro formování sociálních vztahů zvyšuje i vnímavost k psychologickým traumatům, štěně je citlivější ke stresu. Málo socializovaná štěňata zvláště v období od 8. do 13. týdne (strachová perioda) bývají z nových situací neúměrně vystrašena a strachové podněty si fixují. Ve smečce je ve strachové periodě významný ochranný vliv feny proti vnější agresi, fena v této době také zvyšuje produkci zklidňujících feromonů. Pro rozvoj osobnosti psa jsou důležité stimuly k průzkumu okolí a ke hře. Samostatný průzkum a hra nepřinášejí tolik podnětů a zkušeností jako socializační hra s ostatními partnery stejné věkové kategorie. Při ní se nejlépe a nejrychleji rozvíjejí základy dospělého chování, sexuální funkce, lovecké, útočné a obranné reflexy. Štěně se také učí používat svůj hlas, tlamu a zvyšuje si sebevědomí.


Důsledky nedostatečné stimulace štěněte v socializační periodě: 

 • destruktivní hryzání, škrabání, hrabání 
 • nadměrné slídění a hledání (odpadky) 
 • výraznější vzrušivost, hyperaktivita i v noci 
 • opakovaná snaha o získání pozornosti (štěkání, kňučení)
 • hra je hrubá, necitlivá s kousáním do rukou
 • štěně je neovladatelné, nereaguje na povely, skáče po nábytku.

Možnosti prevence poruch chování během sociálního vývoje štěněte:

 • výběr rodičů s vhodnou úrovní socializace
 • po narození štěňat stálý kontakt s matkou a sourozenci
 • častý, citlivý a pozitivní přístup chovatele k vrhu
 • odstav a přesun k novému majiteli v 7. až 8. týdnu, před strachovou periodou
 • socializaci a habituaci (vztah k novým lidem, zvířatům, prostředí) provádíme jen s pozitivními stimuly
 • vyvarujeme se strachových podnětů (zvýšený hlas, tresty)
 • socializace do 14. týdne je velmi významná a její další pokračování je prospěšné.

Prevence poruch chování vytvořením vhodné vazby člověk – pes:

 • vyhýbáme se veškerým trestům, zvýšení hlasu jen výjimečně
 • nevšímáme si pasivity a nereagujeme na nežádoucí aktivity psa
 • nesouhlas projevíme bezprostředně; úplným nezájmem až opuštěním místnosti
 • psa ošetřujeme, krmíme, venčíme podle zdravotních doporučení a nikoli podle přání psa

Stimulace žádoucích aktivit a eliminace rozvoje nežádoucího chování:

 • chválíme často, ale ne bezdůvodně
 • oceníme i malou žádoucí aktivitu
 • chválíme štěně za zaujímání vhodných míst v domácnosti
 • podporujeme zvídavost, slídění (hra na nalezení skryté osoby, věci)
 • hru vždy začínáme a ve vhodnou dobu končíme

Význam socializačních školiček​Socializační perioda je období vzniku sociálních vztahů podstatných pro soužití s ostatními budoucími ​​​sociálními partnery. Snahou veterinárního lékaře a chovatele by mělo být realizovat taková doporučení, která eliminují vývoj nežádoucího chování dříve, než se zafixuje a stane se odolným vůči změnám. V juvenilní periodě, od 14. týdne do začátku puberty (7. měsíc) je již plně vyvinuta schopnost učení, kapacita schopnosti se učit už bývá naplněna. Rychlost učení od 4. měsíce klesá, pravděpodobně pro interferenci s dříve naučeným. Od 4. měsíce projevují samci zvýšený zájem o hárající se feny. Pes sociálně dospívá v 18. měsících a plné dospělosti dosahuje ve dvou letech. Socializační školka pro štěňata při veterinární klinice V Mladé Boleslavi jsme začali se školičkou v roce 2004 a do konce roku 2007 jsme pracovali s celkem 95 štěňaty. Při zahájení kurzu byl jejich věk v průměru deset týdnů. Délku kurzů jsme postupně zvyšovali na šest lekcí po jedné hodině týdně. Program kurzu je předem dán, rotuje a nová štěňata tak mohou být kdykoliv přiřazena. 
V období zvýšeného zájmu jsme otevřeli druhou školičku v dalším dnu v týdnu. Při dostatku štěňat tak dáváme chovateli možnost výběru dne. Časové možnosti chovatele rozhodují o zařazení štěňěte. Také proto podporujeme účast rodinných příslušníků. Neprováděli jsme třídění podle velikosti zvířat a byli jsme i tolerantnější při posuzování vhodného stáří.
Při nástupu do kurzu musí být štěně zdravé, v kondici, odpočaté a očkované 10 až 14 dní předem. (DHP) Přichází s obojkem a vodítkem. Velikost prostoru limituje počet štěňat ve skupině, 23m2 vyhovuje pro maximálně pět až šest štěňat. V létě využíváme větší ohrádku před ordinací.


Stimulace štěňat ve školičce:

Účastí štěněte ve školičce zlepšíme a urychlíme: 

 • habituaci (adaptace na stimulaci z nového prostředí: nejen ordinace, ale i výlety, průzkum neznámého, dopravní prostředky, avšak patří sem i klid a odpočinek o samotě
 • socializaci (adaptace štěňete na široké spektrum sociálních interakcí: např.s lidmi (mladí, staří, ženy, muži), s jinými psy a zvířaty.Ve školičce se štěně seznamuje s ostatními štěňaty a jejich majiteli. 

Zásady pozitivního seznamování a interakcí:

 • interakce – hra probíhá pod kontrolou majitele
 • pokud jsou si štěňata věkově blízká, není až tak důležitá jejich velikost 
 • hru častěji přerušují majitelé štěňat malých plemen (odpočinek) 
 • nejvhodnější jsou interakce jen ve dvojicích 
 • během hry zvířata nerušíme 
 • štěňata nejsou na vodítku, jen hyperaktivní štěňata je vhodné mít pod kontrolou

Socializaci a návyk na nové prostředí provádíme s citem. Štěňata do interakcí nikdy nenutíme. Přechodná adaptační pasivita bývá častá u některých nových štěňat malých plemen. Regulací úrovně her bráníme nepřehledným kontaktům mezi více štěňaty. Předcházíme tím nevhodné interakci, která by mohla vést v dospělosti k poruše komunikace s jinými psy. 

Témata pro diskusi s majiteli štěňat: 

Pro každou lekci máme dopředu stanoven diskusní námět.Výběr námětů jsme provedli podle témat, která chovatele nejvíce zajímají: 
1. hodina – o psích smyslech a komunikaci, odlišnosti od člověka 
2. hodina – sociální vztahy ve smečce a v rodině 
3. hodina – reprodukce ve smečce, samota štěněte, starý pes 
4. hodina – ošetřování štěněte a venčení 
5. hodina – ochrana štěněte před špatnými zkušenostmi, agrese psa vůči ostatním psům a lidem 
6. hodina – aby naše štěně bylo zdravé, ochrana před pokousáním psem, projekt Modrý pes
Témata doplňujeme filmy o vlčí smečce, psí komunikaci, výcviku a ošetřování štěňat. Chovatelům poskytujeme odbornou literaturu.


Diskuse

Význam socializačních školiček​​​​Na rozdíl od USA a Velké Británie, kde jsou školky pro štěňata přirozenou součástí některých veterinárních klinik, u nás prozatím nemají tradici. Souvisí to s relativně krátkou historií rozvoje veterinárních klinických zařízení a behaviorální medicíny u nás. V Mladé Boleslavi jsme začali s prvními štěňaty pracovat v roce 2004 a dosud se školičky zúčastnilo 95 štěňat. Od začátku roku 2007 jsme prodloužili školičku ze čtyř týdenních cyklů o 14 dnů, t.j. 1x týdně 1 hodina po dobu 6ti týdnů. Tím jsme skupinu více otevřeli a častěji obměňovali štěňata. Je možné školičky uspořádat i do menšího počtu týdenních cyklů s jednou celodenní výukou. Je výhodné, aby skupina štěňat nebyla uzavřená. Úvahy o věku, kdy má být štěně do školičky zařazeno se shodují na stáří 8 – 14 týdnů. Je to vhodné období pro urychlení socializace. Programovou náplň pro chovatele jsme zpracovali podle zkušeností Lansberga a doplnili o etologii vlků a psů. Základní etologické poznatky jsou podstatné pro úspěšnou komunikaci člověka se psem.Prospěšné jsou u štěňat vzájemné interakce, při nichž se štěně zdokonaluje ve vnitrodruhové komunikaci a zvyšuje si sebevědomí. Interakcím věnujeme převážnou část hodiny. I když interakce štěňat vypadají často nebezpečně, nezaznamenali jsme dosud žádné vážné zranění. Školička může být také uspořádána s větším důrazem na praktické procvičování ovladatelnosti psa.

Závěr 

Význam prevence poruch chování u psů vzrůstá. Školky štěňat jsou jedním z řešení, jak zlepšit soužití mezi člověkem a psem. Ve školce názorně předvádíme chovatelům jak se odlišuje sociální chování psa od člověka.Chovateli tím umožňujeme, aby svým vlivem lépe pozitivně působil na vývoj štěněte a jeho začlenění do rodiny.


Děkujeme za spolupráci patronovi naší školičky firmě Hill´s Praha a spolupracujícím veterinárním lékařům z kliniky BONAVET Mladá Boleslav.

logo-partner

Veterinární centrum ''U Pastelky''  |  Socializační školka pro štěňata - Kořenov
MVDr. Oldřich Setunský, IČ 42717655,
Kořenov 542, Kořenov 468 49